Lời giới thiệu trong tiếng Anh giao tiếp cơ bản

(INTRODUCTION)

Sau khi chào hỏi xong, chúng ta thường có xu hướng đưa ra lời giới thiệu bản thân hay nói về những sự vật, sự việc xung quanh. Dưới đây là những mẫu câu cơ bản của lời giới thiệu trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.


GIỚI THIỆU
 
  Nếu người bạn gặp không biết tên bạn, bạn hãy nói nó:
Hello, I’m……… (tên bạn).
Hay
Good morning. My name is……… (tên bạn).
  Nếu bạn đang giới thiệu ai đó, bạn có thể nói:
This is……(tên người đó).
This is
 Sam Smith.
Hay:
I’d like you to meet
 Sam Smith.
  Thông thường chúng ta đưa nhiều thông tin hơn khi giới thiệu ai đó: 
This is my office manager
, Mr. Smith.
Hay: This is my brother, Phillip Taylor.
  Câu trả lời thông thường là:
Pleased to meet you.
Hay
Nice to meet you.
  SARAH
I’m Sarah Taylor. I’m your new housekeeper. Pleased to meet you.
(they shake hands)

ANNA
It’s very kind of you to meet me.

SARAH
Oh. Sorry. This is my husband, Jack.

 

Bài viết liên quan