• TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ:

Có nhiều phrasal verbs vừa có thể là ngoại động từ (transitive) trong câu này hoặc cũng có thể là nội động từ (intransitive) trong câu khác. Căn cứ vào ngữ cảnh sẽ cho chúng ta biết chức năng cùng với ngữ nghĩa của cụm từ đó, bởi vậy chúng ta sẽ có những cách dịch khác nhau của cùng một cụm động từ sao cho phù hợp với ý nghĩa chung của toàn câu. Sau đây English Home sẽ đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể về trường hợp tiêu biểu là cụm động từ “take off” khi được dùng trong văn phong tiếng Anh:

Ví dụ: The airplane took off at six o’clock.

(Máy bay đã cất cánh lúc 6 giờ.)

– He took off his hat and bowed politely as the teacher passed.

(Anh ấy cởi mũ rồi cúi mình chào lễ phép khi thầy giáo đi ngang qua.)

– I am taking Fridays off to get something done around the house due to the Coronavirus pandemic.

(Tôi sẽ nghỉ các ngày thứ sáu để làm việc tại nhà do đại dịch Corona.)

– James takes off his Australian teacher perfectly.

(James bắt chước ông thầy người Úc rất giỏi.)

Bài viết liên quan